دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

همسران انتقادگر و تخریب کننده

  • سازنده اثر: دکتر میناپورفرخ
  • تاریخ: 21/11/1398

Don`t copy text!