دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

حوالی امروز

  • برنامه: حوالی امروز
  • مهمان برنامه: دکتر مینا پورفرخ
  • دسته بندی: عکس

Don`t copy text!