دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

نقش تجربیات مشترک در صمیمیت زوجین

  • سازنده اثر: دکتر مینا پورفرخ
  • تاریخ: 25/11/1393
  • دسته بندی: ویس رادیو

Don`t copy text!